Zwolle wijzigen
+31851304336 Tickets

Huisregels

HUISREGLEMENT BIJ HET BEZOEKEN VAN LOKATIES VAN RACESQUARE HOLDING BV, HIER TE NOEMEN RACESQUARE.   

 1. Alle bezoekers van Racesquare zijn gehouden, ongeacht of zij aan het spel deelnemen of niet, de voorschriften van dit huisreglement na te leven.
 2. Indien een Racesquare locatie onderdeel is van een grotere venue of circuit dient de bezoeker kennis te nemen van de huis—en gedragsregels van die locatie en zich daaraan te houden.
 3. Alle bezoekers zijn altijd gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de medewerkers van Racesquare worden gegeven, of aanvullend punt 2.
 4. Racesquare ontzegt de toegang tot de locatie aan personen die naar oordelen van Racesquare inbreuk hebben gepleegd op naleving van de huisregels of eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen.
 5. Racesquare houdt zich te allen tijde het recht voor om personen c.q. groepen die overlast veroorzaken de toegang te weigeren.
 6. Functioneert een simulator of andere game of apparatuur niet naar behoren, dan dient er altijd een medewerker te worden ingeschakeld.
 7. Betalingen bij Racesquare zijn altijd cashless, m.a.w.; contant geld wordt niet geaccepteerd.
 8. Onze locatie is voorzien van een stil alarm, direct in verbinding staande met de politie.
 9. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van Racesquare aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen staande te houden en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.
 10. Bij vernieling/diefstal/orde verstoring/seksuele intimidatie doen wij altijd aangifte bij de politie.
 11. Bij de inrichting van de Racesquare locatie en de daarbij horende ruimten, worden er door Racesquare maatregelen getroffen teneinde de veiligheid van bezoekers en personeel te bevorderen.
 12. Wij attenderen op ons 24/7 cameratoezicht. Beelden worden opgenomen en indien noodzakelijk gebruikt als bewijsmateriaal. Bij het betreden van deze locatie geeft u hiervoor toestemming.
 13. Racesquare verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze zijn te vinden op onze site(s) onder Privacy Statement
 14. Gezichtsbedekking of accessoires en hoofdeksels zijn, omwille van de veiligheid, niet toegestaan.
 15. Het is niet toegestaan om binnen onze locatie te roken en/of eigen drank en/of etenswaren te nuttigen.
 16. Bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs of het in bezit hebben van steek-of vuurwapens is verboden.
 17. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen.
 18. Het maken van gedetailleerde foto- video of geluidsopnamen van de race simulatoren of andere games is zonder toestemming van Racesquare niet toegestaan.
 19. Het maken algemene foto- video of geluidsopnamen van eigen spel of groep van deelnemers is enkel toegestaan voor eigen gebruik, bij het delen op Social Media dient de privacy van andere aanwezigen gerespecteerd te worden.
 20. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van de locatie is niet toegestaan.
 21. Het bezoeken van Racesquare geschiedt geheel op eigen risico. Racesquare is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van het deelnemen aan een activiteit of het aanwezig zijn op een van onze locaties.
 22. Racen op een simulator is een inspannende bezigheid. U dient daarom in een goede conditie te zijn. Deelname is niet toegestaan indien u last heeft van nek- of rugklachten, zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een slechte conditie heeft, kortademig bent, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol bent of geestelijke en/of lichamelijke gebreken of -klachten heeft. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of u wel of niet kunt deelnemen. U kunt Racesquare hier op geen enkele manier voor aansprakelijk stellen.
 23. Modificeren van soft-en/of hardware onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
 24. Racesquare is toegankelijk voor alle leeftijden, echter draagt Racesquare geen verantwoordelijkheid voor minderjarige bezoekers, deze dienen dan ook te worden begeleid door een volwassen persoon.
 25. We hanteren een minimale lengte van 145 cm voor optimaal gebruik van de race sims.
 26. Het dragen van schoeisel in het horecaplein is verplicht.
 27. Racesquare maakt onderscheid tussen opzettelijke schade en onbedoelde schade. Opzettelijke schade zal verhaald worden op de gebruiker. Hierbij verhalen we 100% van de schade op de veroorzaker.
 28. Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 29. Aan dronken personen kan de toegang worden ontzegd of dienen op verzoek van het personeel Racesquare te verlaten.
 30. Racesquare volgt altijd de regels van de Overheid en RIVM en legt deze op aan haar bezoekers.
 31. Racesquare maakt foto en video opnames voor eigen Social & Online promotie. Je gaat akkoord bij boeking, bij bezwaar dient bezoeker dit te melden bij het personeel.
 32. Racesquare behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.